Personligt ledarskap, och att leda andra till framgång

Ledarskap, en spännande utmaning för både dig själv och alla i din närhet!

En professionell och duktig ledare får sina medarbetare och kollegor att utföra stordåd! DU kan utvecklas till den sortens ledare! 

Det börjar med dig själv och ditt personliga ledarskap. Våga lära känna dig själv och bli trygg med vem du är. Lär dig att leda dig själv och ta kontroll över händelser i ditt liv.

Alla människor vill vara med personer som är trygga med dig själva och som intresserar sig för andra. Alla människor vill känna sig sedda och få känna att de kan bidra positivt till utveckling, av sitt liv, sin grupp , sitt företag eller världen.

Utveckla ditt personliga ledarskap och så kommer dina medarbetare att tro på dig, vad du står för och vara villiga att ge sin tid och energi till dig och de visioner, drömmar och mål som ni gemensamt jobbat fram.

Ledarskap kan enkelt beskrivas som ”förmågan att få anhängare/följare”.

Allt börjar med DIG. Du måste kunna leda dig själv för att kunna leda andra.

Ledarskap är ett förtroende som andra har givit till dig. De har inspirerats av dig och dina värderingar, de vill följa dig och bli del i det team du skapar. För att skapa förtroende måste du vara sann och ärlig mot dig själv. Först då kan du leva i sanning med andra, vinna deras förtroende och bli en ledare andra vill följa.

Gedigen och mångårig forskning inom ledarskap används som ramverk, grund och referens i uppdragen vi engagerar oss i. Med grund i DIN verklighet utformar vi tillsammans målet och vägen dit för en framgångsrik utveckling av din ledarroll.

Klicka på gråa fältet för PDF med: P4RM Presentation och arbetssätt

3182_adjust3289 - kopia3354_adjust3378_adjust

3410_adjust

Visioner, Strategier, Mål och Feedback

Vision och visualisering

Som toppledare har du förmågan att se bakåt och framåt i tiden, och guidas av denna kunskap.

”Historien är en prolog om för Framtiden”

De främsta ledarna definierar framtiden för företaget eller organisationen och har som huvudfokus att få medarbetarna att dela visionen och jobba för att uppfylla den.
En visualiserad och delad vision är otroligt kraftfull när alla medarbetare brinner för att nå samma mål!

Även om du lever en grupp med 10, ett företag med 10 000, eller en organisation med 100 000 så sätter en delad vision agendan och ger en riktning och mening åt verksamheten.

Du kan lära dig hur du utvecklar dina visioner, visualiserar dom och gör dina medarbetare delaktiga i dom!

Mål och Feedback

Tydliga mål där medarbetarna varit delaktiga i processen är A och O för att lyckas väl. Delaktighet ger en naturlig motivation som engagerar från hjärtat.

Öppen och regelbunden feedback mellan ledare och medarbetare är ett fantastiskt smörjmedel för goda relationer och effektiv organisation. God feedback skall alltid uppmuntras!

Strategier

En framgångsrik ledare lever och arbetar ständigt med sina strategier. Strategier är levande och dynamiska. De måste kunna förändras när världen och förutsättningarna förändras. De får aldrig bli ett dött dokument, utan måste vara levande.
Ledarens viktiga uppgift är att hålla dom vid liv och göra alla aktivt delaktiga i strategierna.

Våga be om hjälp! Kontakta oss så får vi samtala om hur vi kan utveckla din ledarroll och dina visioner!

3530

God förebild, Värderingar, Trygghet

Att vara en god förebild är något av det viktigaste för dig som ledare. Du skall föregå med gott exempel och lev som du lär.

”Du kan inte göra vad du säger, om du inte kan säga vad du tror på. Och du kan inte göra vad du säger, om du inte tror på vad du säger” (Kouzes & Posner)

Värderingar

Dina värderingar skall vara ledstjärnan i ditt liv. Dina värderingar påverkar och syns i allt du gör och säger. Se till att du blir medveten om vilka värderingar du står för.

Var dig själv och agera som om alla andra tittar på och studerar dig, även när du vet att ingen ser. Goda och stora ledare går att lita på. De skapar förtroende och trygghet. Man vill vara med dem.

Trygghet

Trygghet är grunden i mänskliga relationer. De främsta ledarna är trygga i sitt ledarskap. Det finns en tydlighet och röd tråd att följa i värderingar och förhållningssätt över tiden. När ledaren visar konsekvens blir ledaren enkel att lita på, folk vet vad de kan förvänta sig.
En ledare som skapar trygghet är lätt och blir naturlig att följa.

Är dina medarbetare trygga i ditt ledarskap? Jobba aktivt med att utveckla de viktiga relationer du har.

Våga be om hjälp!

Du kan inte allt, inse och medge det. Det finns ingen människa som kan allt. Man behöver be om hjälp nu och då. Du som ledare eller chef har ibland en bild av att du måste ”hålla upp skenet” av att vara den duktiga som skall hålla ihop allt. Allt för ofta upplevs det som en tuff och besvärande börda.

Ett framgångsrikt ledarskap präglas av att alla tar stort eget ansvar och ledaren får tid och resurser att vara den ledare hon eller han har till uppgift att vara!

Våga be om hjälp! Kontakta oss så får vi samtala om hur vi kan utveckla din ledarroll!

Vilken ledare vill du vara?

Aktionsinriktat ledarskap: Förmågan att styra människor, hantera resurser och få jobbet gjort. De flesta chefer i Sverige och världen agerar actionsinriktat.

Utvecklande ledarskap: Förmågan att motivera, inspirera och lyfta människor till nya nivåer där de kan prestera ännu bättre. Denna form av ledarskap är, och kommer vara den viktigaste formen av ledarskap i framtida företag och organisationer.

Utvecklande ledarskap är det som alltid kommer efterfrågas och vara mest framgångsrikt i längden!

Utvecklande ledarskap har förmågan att beröra människor känslomässigt, stärka dem till att växa, ge dem visioner, inspiration och bidra till mer än vad de någonsin gjort förut. Denna förmågan gör att ledaren kan framkalla fantastiska prestationer från helt vanliga människor.

Vilken form av ledare är du? Vilken ledare VILL du vara?

3354_adjust

Coach och Mentor

Att ta hjälp av en coach eller mentor kan vara väldigt befriande! Du får stöd och reflektion i din roll som ledare. Du som person utvecklas också, och du upplever en ökad trygghet! Det är en naturlig process och som påverkar hela människan.
Att ha någon att bolla tankar med och få feedback av. Att få reflektera över vad, hur och varför man gjorde de val man gjorde. Att få råd och tips inför lite knepiga beslut och val. Allt stärker dig som person och ledare.

Hur är det för dig? Är du trygg i din funktion som ledare? Skulle du behöva någon som hjälper dig i ditt ledarskap?

Det finns många frågor och mycket osäkerhet när man jobbar med människor och organisationer. Alla har olika förutsättningar och tankar om hur man upplever att ledarskap skall vara.

Att använda någon utifrån är gott och utvecklande. Man får nya perspektiv och tankar med någon som handfast hjälper till i processen framåt.

Kontakta oss för att samtala om hur vi kan vara coach eller mentor åt dig eller din organisation.

3410sv_adjust

Framgångsrika ledare ser helheten

Detaljer skall man vara noga med, och slipa på, men som ledare måste ofta se till helheten för att förstå hur förändring på ett ställe påverkar andra områden i verksamheten eller projektet.

Att stanna upp, samtala och reflektera ger perspektiv och en viktig avstämning på hur det går i processen mot de mål man satt upp.
En framgångsrik ledare ser till att skapa tid och tillfällen för reflektion och avstämning som så väl behövs. Det skall regelbundet planeras in i kalendern.

Leva och röra sig i organisationen är avgörande för att få en rättvis bild av verkligheten. Chefer och ledare måste ut och bort från sina siffror och nyckeltal ibland. De behöver komma ut i verkligheten hos sina medarbetare. Samtal och delaktighet i medarbetares vardag och verklighet ger ovärderlig kunskap att vid beslut om vägval och strategier.

”-Ett samtal kan öppna de mest slutna dörrar och tankar”

Kontakta oss för mer samtal om hur du kan utveckla din delaktighet om ledare.

VD

Har du valt att bli VD i företaget eller har du ”fått” den rollen tilldelad? Känner du dig bekväm att leda personalen och dina team på företaget?

Många personer har fått rollen som VD genom att företaget växt eller kanske genom att företaget gått i arv. En viktig ledarroll som VD får inte bara bli en administrativ funktion. VD-rollen kan lätt bli en chefsroll där det delas ut order och uppgifter och resultaten bedöms genom nyckeltal och siffror.

En framgångsrik VD är en god ledare. Hon/han inspirerar och engagera sin personal. Hon eller han jobbar aktivt med företagets värderingar, visioner och mål. Hon eller han får alla att engagera sig och ge sitt absolut bästa mot ett tydligt mål och drivas av den gemensamma kraften som en delad vision är!

En VD med gott ledarskap utformar de strukturer och bidrar med löpande konstruktiv feedback till sina medarbetare. Feedback och en positiv förväntan att medarbetarna kan nå höga mål är framgångsfaktorer för ett gott ledarskap!

Ibland kan det vara en bra lösning att ta in någon utifrån som VD. Nya idéer, energi och drivkraft kan ger stor utveckling till företagets, gruppernas- och individernas utveckling.

Kontakta oss för ett samtal om hur vi tillsammans kan hitta en lämplig lösning till just ditt företag och organisation.

3236_adjust

Key Account Manager

”Key account manager, ibland förkortat KAM, är en befattning inom ett företag som arbetar med företagets nyckelkunder, det vill säga företagets viktigaste kunder.

Att arbeta som key account manager innebär att man ofta är ansvarig för, i de flesta fall, få namngivna kunder med ett strategiskt värde för företaget. Mestadels handlar det som att säkerställa en god affärsrelation med omsättnings- och resultatansvar på längre sikt. Man skall kunna agera som resurs åt ens kontakter vad gäller nya idéer och genomförande av projekt. I rollen ingår även att koppla samman rätt personer hos egna- och kundens företag.

En key account manager kan sägas vara kundens representant i det egna företaget. En key account manager har, i högre grad än en vanlig säljare, två gränsytor, en mot kund och en mot det egna företaget.
Key account management innebär strategisk planering av kundbearbetning med tydliga aktiviteter och mål. En klar målsättning med bearbetningen av kunden och en plan för bearbetning på flera nivåer i kundens organisation är en förutsättning för KAM-rollen.
Man måste lämna ett traditionellt kund-leverantörs-förhållande och sträva mot ett partnerskap med kunden för att lyckas med KAM.” (Bra beskrivning hos Wikipedia 20151222)

Då en KAM hanterar många kontaktytor och har till uppgift att få dessa att arbeta bra tillsammans är ledaregenskaperna viktiga att underhålla och utveckla. Ett gott ledarskap ger goda förutsättningar till ett framgångsrikt försäljningsarbete.

Vilka resurser och stöd får er key account manager i sitt arbete? Arbetar hon/han som KAM eller är som säljare med större kunder? Är hon eller han en duktig ledare?

Kontakta gärna oss för samtal om försäljningsprocessen eller/och att arbeta som KAM. Erfarenheten visar att det oftast finns en hel del att utveckla till det bättre inom dessa områden hos de flesta företag.

3217sv_adjust

Försäljning / marknadschef

Försäljning och utveckling ligger verkligen nära varandra. Ökad försäljning per säljare är ett av de områden som det oftast fokuseras på att utveckla.
Fördjupade kundrelationer, stärkt varumärke, effektivare distributionskanaler, motiverade ÅF är även de viktiga områden för en försäljningschef och en marknadsansvarig att arbeta strategiskt med. Det är en viktig del i arbete med Modern Försäljning!

Allt för ofta stannar det tyvärr vid säljarnas prestationer ut mot kund. Månadsrapporter, jagande av fler avslut för att månadens siffror skall bli högre än förra månaden. Billig och kortsiktig strategi , men allt för vanlig.

Modern försäljning och försäljningsstrategi handlar om att tänka större och skapa förutsättningar för öka försäljning till högre marginaler. Större engagemang hos varje kund och mer givande kundrelationer är målet!

P4RM har som ett av huvudmålen att arbetar aktivt för att kundernas kundrelationer skall bli djupare och starkare. De återförsäljare och kunder ni har skall bli mer motiverade och öppna för att välja er/dig som leverantör och samarbetspartner.

Du skall vara det naturliga valet som hjälper kunden till bättre lösningar, större intäkter, smartare och effektivare system, tjänster- och produkter!

Hör av dig för ett samtal om hur vi tillsammans skall utveckla din försäljning!

Projektledare

Helheten, detaljerna, tidsplaner, planering, leveranser, team, utvärderingar, mm. Ja, det är många delar en projektledare jobbar med.
FRAMFÖR ALLT gäller det att få teamet att jobba optimalt för ett definierat och tydligt mål. Det är sällan en enda person kan hålla i allt. Det blir så mycket effektivare och bättre att få ett team att arbeta effektivt.

De framgångsrika projektledarna har förmågan att få medarbetarna i projektet att göra sitt yttersta för att projektet skall bli lyckat!

Inom projektledning måste du vara noga med detaljer, men även stor förmåga att hantera helheten och vad som behövs för att det skall bli bra.
Ett strukturerat och tydligt arbetssätt är en av nycklarna i ett gott projektledarskap.

Kontakta oss för att samtala vidare om hur vi kan utveckla din ledarroll!

Share